வியாழன், 17 ஜூலை, 2014

தூறல்கள்: பேசத் தொடங்கிவிட்டோம்

உங்கள் பெண்களின்

தீட்டுத் துணிகளையும்

துவைத்துக்கொடுத்தோம்நீங்கள்

எங்கள் பெண்களின்

நிர்வாணத்தையும் கிழித்தீர்கள்அப்போது எங்களுக்குத் தெரியாது

கருத்த தோலே எங்களின்

கனத்த ஆடையென்று..........முழுமையாக வாசிக்க:


தூறல்கள்: பேசத் தொடங்கிவிட்டோம்:4 கருத்துகள்: